FANDOM


20442 - הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים
מדעי המחשב
'
כללי
רמה: מתקדמת
נקודות זכות: 3 נ"ז ברמה רגילה+ 3 נ"ז ברמה מתקדמת
קורסים נדרשים: נדרש מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים או מבני נתונים
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםנושאי הקורסעריכה

יחידה 1+2: עקרונות הנדסת התוכנה והצגת שפת עדהעריכה

הצגת עקרונות הנדסת התוכנה בהקשר הסטורי. הצגת הגורמים שהביאו למשבר התוכנה, הצגת עקרונות הנסדת התוכנה, ומבט על לשיטות תיכון מבוססות אובייקטים. תיאור העקרונות המנחים בפיתוח שפת עדה והיכרות עם מבנה השפה(באופן מסורבל למדי)

יחידה 3: מבני נתוניםעריכה

הצגת שתי בעיות תיכון,פתרונן באמצעות תיכון מבוסס אובייקטים, ויישום הפיתרון באמצעות שפת עדה.

הצגת הטיפוסים בשפת עדה, הגדרת טיפוסים חדשים ותת טיפוסים, מערכים ורשומות.

יחידה 4: אלגוריתמים ובקרהעריכה

תת-תוכניות(פונקציות ופרוצדורות), היכרות חלקית עם נושא המארזים, ביטויים ומשפטים בשפת עדה, while,for וכד, הצגת בעיית תיכון נוספת

יחידה 5: מארזים ויחידות כלליותעריכה

הצגה מפורטת של עיקרון המארזים בשפת עדה, מימוש טיפוס נתונים מופשט ומכונת מצבים מופשטת, יישום יחידות כלליות(מה שקרוי generics, שמומש בJava רק לפני 2-3 שנים)

יחידה 6: עיבוד במקביל ובזמן אמיתי עריכה

יחידה 7: פיתוח מערכות בשפת עדה עריכה

יחידה 8: מחזור החיים וסביבת הפיתוח בעדה עריכה

הבחינהעריכה

מבנה הבחינהעריכה

הבחינה כיום מורכבת מ4 שאלות.

שאלה תיאורטית במשקל של 15 נקודות הנוגעת בעקרונות הנדסת תוכנה באופן כללי, לדוגמא, ההבדלים בין הפשטת מידע להסתרת מידע.

שאר המבחן מורכב שאלה מעשית גדולה במשקל של 35 נקודות, ועוד שתי שאלות מעשיות במשקל של 25 נקודות כל אחת.

עבור פתרון השאלות המעשיות נדרשת כתיבת קוד בשפה Ada - לרוב כאשר נדרשת כתיבת מארז, אין צורך לממש אותו.

חומר עזרעריכה

נכון לסמסטר 2007א', כל חומר עזר כתוב מותר לשימוש