FANDOM


10143 - מבוא לבלשנות
בלשנות
'
כללי
רמה: פתיחה
נקודות זכות: 6 נ"ז ברמת פתיחה
קורסים נדרשים: אין
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםנושאי הקורסעריכה

הקורס כולל חמישה ספרי לימוד: יחידות 1-3, יחידות 4-5, יחידות 6-7, יחידות 8-9 ויחידות 10-12 (יחידה 12 היא יחידת רשות).

יחידה 1 - עקרונות הבלשנות המודרניתעריכה

היחידה מציגה באופן כללי את הבלשנות המודרנית ומושגים בסיסיים.

יחידה 2 - הלשון כאמצעי לתקשורתעריכה

היחידה עוסקת בתקשורת הלשונית. היא מציגה את המרכיבים והפונקציות של הלשון, וכן את תכונותיו הייחודיות של הסימן הלשוני. בנוסף, מופיע דיון בנושא התקשורת בין בעלי החיים - האם ניתן לראותה כשפה של ממש.

יחידה 3 - לשון וחברהעריכה

היחידה עוסקת בסוציולינגוויסטיקה - הקשר בין מאפיינים חברתיים לבין הלשון.

החלק הראשון של היחידה דן בנושא הקבילות - כיצד קובעים אם מבע כלשהו שייך לשפה, אם מילה היא "תקנית" וכולי.

החלק השני של היחידה עוסק במיון הלשון לתתי-לשונות - דיאלקטים שונים, משלבים, סלנג ודו-לשוניות.

יחידות 5-4 - פונטיקה ופונולוגיהעריכה

היחידות מציגות את מושג הפונמה ואת השיטה המקובלת לסימון פונמות. הן מתארות את אופן ההיווצרות של העיצורים והתנועות בחלל הפה ומחלקת אותם לקטגוריות מתאימות. בנוסף, מוצגת תופעת ההידמות בין הגאים.

יחידה 6 - המילה והצורןעריכה

החלק הראשון של היחידה מציג כמה גישות שונות להגדרת המונח "מילה". החלק השני מגדיר את מושג הצורן ומציג סוגים שונים של צורנים.

יחידה 7 - התצורה המילוניתעריכה

היחידה מציגה דרכי תצורה של מילים בשפה העברית.

יחידה 8 - תחביר: המשפט ומרכיביועריכה

היחידה מציגה כמה דרכים לחלוקת חלקי הדיבור לקטגוריות. בהמשך מופיע דיון בנוגע להגדרת המונח "משפט" - מה הופך מבע כלשהו למשפט? - ובנוגע לנושא במשפט.

יחידה 9 - תחביר: יצירת משפטים וניתוחםעריכה

היחידה עוסקת בדרכי יצירה של משפטים ובניתוחם. היא עוסקת בפרט במשפטים דו-משמעיים, ומציגה דרכי ניתוח שבעזרתן ניתן לבאר את דו-המשמעות.

יחידה 10 - סמנטיקה: משמעי מלים וגלגוליהםעריכה

החלק הראשון של היחידה עוסק במשמעויות של מילים, תוך הדגשת המשמעות הריגושית. (לדוגמא, המשמעות של המילים 'פזרן' ו'בזבזן' אינה זהה לגמרי, כי יש להן קונוטציות שונות; הראשונה חיובית יותר.)

החלק השני מתאר סוגי מעתקים סמנטיים שמשנים משמעות של מילים.

יחידה 11 - סמנטיקה: התיאור הסינכרוני של המשמעותעריכה

בתחילת היחידה מוצגים סוגי יחסים בין מילים - נרדפות, ניגוד וכולי. בהמשך מתואר מושג השדה הסמנטי ושיטות שונות לתיאורו.

המטלותעריכה

(נכון לסמסטר 2006ב') בקורס חמש מטלות - אחת על כל ספר - מתוכן צריך להגיש ארבע לפחות.

בחינת הגמרעריכה

(נכון לסמסטר 2006ב') הבחינה מחולקת לשני חלקים:

  • חלק ראשון - 20 נקודות - בחירה של שאלה אחת מתוך שתיים. אחת השאלות היא בנושא תחביר ובה צריך לנתח משפטים ודו-משמעויות, והשנייה היא בנושא מורפולוגיה ובה צריך לנתח מילים לצורנים.
  • חלק שני - 80 נקודות - עשרים שאלות רבות-ברירה ("אמריקאיות") עם ארבע תשובות אפשריות. צריך לסמן את התשובה הנכונה ולנמק.