FANDOM


30203 - מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים I
מתמטיקה
כללי
רמה: רגילה
נקודות זכות: 3 נ"ז ברמה רגילה
קורסים נדרשים: אין
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםנושאי הקורסעריכה

הקורס נותן מבוא לתחום הסטטיסטיקה וההסתברות.

יחידה 1עריכה

ספר דק מאוד של מבוא, היסטוריה, ופירוט התחומים של תחום הסטטיסטיקה. לא רלוונטי למבחנים, רק נועד ליצור אווירה.

יחידה 5עריכה

סטטיסטיקה תיאורית

יחידה 6עריכה

  • בסיס בתורת הקבוצות
  • בסיס בתורת ההסתברות

יחידה 7עריכה

  • קומבינטוריקה
  • הסתברות מותנית

יחידה 8עריכה

התפלגויות בדידות

יחידה 9עריכה

  • התפלגויות בדידות: משתנה מקרי דו מימדי
  • התפלגויות רציפות

מבחןעריכה