FANDOM


עבור כל ממ"ן נקבע בתחילת הסמסטר תאריך אחרון להגשה. מועדי ההגשה מופיעים בחוברת הקורס בראשיתה של כל מטלה, ובאופן מרוכז, בטבלת לוח הזמנים של הקורס.

בנוסף, ניתן למצוא את מועדי ההגשה במערכת שאילתא דרך מפ"ה.

הגשת מטלה לאחר המועד האחרון למשלוחעריכה

למרות שבחוברות הקורס מצוין כי מטלות שיוגשו לאחר המועד האחרון למשלוח - לא ינתן עליהם ציון, קיים "שטח אפור" המאפשר גמישות מסוימת אם הסטודנט אינו יכול להגיש את המטלה בזמן (תופעה נפוצה כאשר משלבים לימודים ביחד עם עבודה במשרה מלאה, לדוגמא).

רוחבו של השטח האפור משתנה בהתאם למדיניות רכז הקורס ומדיניות המנחה, כמו גם מידת עומסו של הקורס ומספר המטלות בו.

בקורסים בהם מקובל לפרסם פתרונות למטלות באתרי הקורסים, המועד האמיתי האחרון להגשה הוא היום הקודם לפרסום הפיתרון. בדרך כלל הפיתרון למטלה יפורסם לפחות שבוע לאחר מועד ההגשה הרשמי. בקורסים שאינם עמוסים יתר על מידה (בסביבות 5 מטלות), לעיתים הפיתרון מתפרסם חודש ויותר לאחר המועד הרשמי.

מועדי הפצת הפתרונות מוכרזים בד"כ באתר הקורס, אם כי ניתן למצוא קורסים בהם מועד הפצת הפיתרון מצויין בחוברת הקורס, לצד מועד ההגשה הרשמי.