FANDOM


מטלת המחשב הינה מטלה בסגנון "אמריקאי", דהיינו שאלות ברירה. בדרך כלל מספר השאלות שבהן רב ממספר השאלות במטלת מנחה, והמשקל שלהן נמוך יותר.

מטלות המחשב תורמות ללימוד העצמי בכך שהן מפנות את תשומת הלב למספר נבחר של דוגמאות פשוטות יחסית, ומאפשרות לבחון את החומר מנקודות מבט שונות. בנוסף, מכיוון שיש לכמת את התשובות לבחירה מבין מספר תשובות, אין צורך בדיוק וצורניות מוגזמים שיש לפעמים במטלות מנחה, שכן היחיד אותו יש לשכנע הוא פותר המטלה.

אולם אליה וקוץ בה. הקלות ביחסית שבה ניתן למלא מטלת מחשב עלולה לגרוע מהחשיבות שמייחסים לה, ולפתרון לא רציני של המטלה. פתרון זריז של המטלה אינו מומלץ, ממספר סיבות:

  • פעמים רבות מטרת השאלות באות היא לחדד נקודה בעייתית בחומר. מכיוון שמדובר בנקודה בעייתית, רוב הסיכויים שפתרון חפוז של השאלה לא יגלה את הבעייתיות ויוביל לשגיאה.
  • הפתרונות למטלות המחשב מגיעים לרוב זמן רב לאחר הגשת המטלה. הפתרונות כוללים רשימת "נכון/לא נכון", ללא הדרך. אמנם מרכזי הוראה מפרסמים פתרונות לשאלות נבחרות, אולם פתרונות אלו אינם מראים את הדרך השגויה שלך, ולמה היא שגויה.

הדרך המומלצת לפתור מטלות מחשב היא לשמור מחברת ובה לרשום את התשובות בצורה מפורטת. לאחר שנרשמו ונבדקו הפתרונות, יש להעתיק אותם למטלה ולהגיש. מאוחר יותר, כשמתקבלים הפתרונות, אפשר להשוות לא רק את התשובות המספריות, אלא רק את הדרך. בנוסף, כמובן, תשובה כתובה עוזרת יותר בוויכוחים עם סטודנטים/מנחים מאשר זכרון עמום של מחשבה...