FANDOM


במרבית הקורסים באוניברסיטה הפתוחה מתקיימים מפגשי הנחיה,בין קבוצת הלימוד למנחה.

במהלך המפגש, מבהיר המנחה חלקים מחומר הלימוד, מדגים פתירת תרגילים, עונה על שאלות שעלו במהלך קריאת החומר, ומכוון בפתירת המטלות.

קיימים שני סוגי הנחיות: הנחיה רגילה והנחיה מוגברת. בהנחיה הרגילה נערכים כ-7 מפגשים בסמסטר, ובמוגברת - כ-14. בקורסים מתקדמים קיימת, בדרך כלל, רק הנחיה רגילה.

חשוב לציין שמפגשי ההנחיה בשתי הרמות לרוב אינם תחליף ללימוד ותרגול עצמי, אלא מיועדים לסייע לתהליך הלמידה.

מפגשי ההנחיה נערכים במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. בכניסה למרכז הלימוד נמצא לוח עליו רשום מספר הכיתה בה מתקיים כל מפגש.